+420 572 541 289 obchod@tridif.cz

Nezávazná poptávka

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o.

se sídlem Zlechovská 1699, 686 03 Staré Město

identifikační číslo: 60704047

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14942

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.tridif.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") níže uvedené obchodní společnosti TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o., (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.tridif.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Prodávající:

TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o.
Zlechovská 1699
686 03 Staré Město
IČ: 60704047
DIČ: CZ60704047
Telefon: 572 541 289, 572 570 853
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce č. 14942.

Předmět podnikání: výroba, obráběčství, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostensk. zákona, 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 2.2. Při registraci na webové stránce i při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, není závaznou nabídkou a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Fotografie uvedené na webových stránkách mají pouze ilustrativní charakter a zboží se může lišit.

3.2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí dle propagačních materiálů prodávajícího (zejména nabídky na webové stránce). Jakékoliv odchylky od propagačních materiálů prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že v tomto potvrzení kupující nalezne jakoukoliv nesrovnalost, má povinnost neprodleně prodávajícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uváděny bez DPH i s DPH a dále včetně všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a dobírku pokud není dále stanoveno jinak. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen uvedených v objednávce kupujícího, zejména z důvodů tiskových chyb a změn dodavatelských podmínek u výrobců a dodavatelů prodávajícího. Pro smluvní strany je závazná cena uvedená v potvrzení objednávky. Pokud se prodávající odchýlí od ceny navržené kupujícím a kupující s cenou uvedenou v potvrzení objednávky nesouhlasí, neprodleně svůj nesouhlas oznámí prodávajícímu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Některé z nabízeného zboží lze rozměrově, barevně a jinak přizpůsobit přání zákazníka, v takovém případě se jedná o zakázkovou výrobu (atypickou výrobu), která je zadávána až na základě objednávky. O tom, že je zboží vyráběno na zakázku, je zákazník informován prostřednictvím emailu a je nutné písemně potvrdit, že s touto skutečností zákazník souhlasí.

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty. 3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.14. V případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenou za zboží se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží bez DPH i s DPH). Vydáním nového katalogu se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými.

4.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, doručením a dobírkou zboží ve smluvené výši. (dále jen „kupní cena“).

Kupní cenu zaplatí kupující prodávajícímu: 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 a 4.9. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Po uhrazení celé kupní ceny je zboží odesláno.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Jedná-li se o zboží na zakázku (atypická výroba) je prodávající oprávněn požadovat uhrazení části nebo celé kupní ceny kupujícímu ještě před zadáním zboží do výroby.

4.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.11. Náklady spojené s vymáháním pohledávky v prodlení jdou k tíži kupujícího. 

5. Přeprava, dodací podmínky

5.1. Způsob dodání zboží určuje kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem a zasláním zboží nebo předáním zboží jím objednaného přepravce. Osobním odběrem se rozumí, že kupující si zboží převezme osobně v sídle firmy.

5.2. Zboží označené skladem expedujeme obvykle následující pracovní den přepravní společností a bývá doručeno nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Menší balíkové předměty (do 50-ti kg) je možno doručit do 48 hodin.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5. U zboží, které není skladem, je vyráběno na zakázku nebo u betonových podhrabových desek je termín dodání vždy sjednán individuálně s kupujícím.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

V případě jakýkoliv nejasností má kupující povinnost neprodleně kontaktovat prodávajícího na čísle: +420 572 541 289 nebo na mailu obchod@tridif.cz.

5.8. Větší a nadrozměrné zakázky jsou dodávány buď našimi rozvozovými vozy nebo smluvním přepravcem s podmínkou dostupnosti příjezdu po zpevněných komunikacích.

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.

5.10. Cena dopravy mimo území České republiky bude sjednána individuálně.

Možnost platby v eurech. Přepočet bude proveden dle aktuálního kurzu KB v době platby. V případě zasílání zboží přepravní službou mimo území České republiky je podmínkou platba převodním příkazem, resp. po uhrazení celé kupní ceny bude zboží odesláno příjemci. Zboží nelze platit dobírkou.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

6.1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část), a to v následujících případech:

  1.  objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,
  2.  výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží, 
  3.  nepředvídané události (jako vyšší moc, válka, nepokoje, pracovní boje,
  4.  úřední opatření, nedostatky energie nebo surovin anebo poruchy provozu),
  5.  insolvence nebo špatné platební morálky kupujícího,
  6.  kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ke sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu. 

6.2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

6.3. Nebude-li po odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy dohodnut jiný postup, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak. 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

7.1. Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tedy aby zboží zkontroloval, nikoli jej používal).

7.2. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést jméno a adresu kupujícího, datum nákupu a číslo objednávky nebo prodejního dokladu, bankovní spojení a způsob vrácení zboží.

7.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě dle čl. 7.1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu: TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o. Zlechovská 1699, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 289, 572 570 853, e-mail: obchod@tridif.cz.

7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen do 14 dní od okamžiku odstoupení od smlouvy prodávajícímu zaslat (nikoliv na dobírku) zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní (nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození) a to v původním obale - originálním obale s etiketami. Náklady 4 vrácení zboží nese kupující, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to způsobem dohodnutým s kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující vrátí zboží.

7.6. Kupujícímu je prodávající vedle kupní ceny povinen vrátit také zaplacené náklady na dodání zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal (nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich). Jiným způsobem vrátí peněžní prostředky jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a prodávajícímu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

7.7. Ustanovení občanského zákoníku o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího (např. jeví-li známky používání, opotřebení, poškození nebo je nekompletní), je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a jednostranně jej započíst na vracenou částku. 

7.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7.9. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smluv uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tedy mimo jiné nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smlouvy:

8. Práva z vadného plnění

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží.

8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Uplatnění reklamace

8.6.1. Zjistí-li kupující, že zboží má vadu, nebo je v rozporu s kupní smlouvou, oznámí neprodleně prodávajícímu tuto skutečnost a to na e -mailovou adresu obchod@tridif.cz, nebo na tel.číslo 572 541 289 nebo písemně na adresu prodávajícího: TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o. Zlechovská 1699, 686 03 Staré Město.

8.6.2. Kupující předloží doklady o koupi zboží, popíše vadu a vzhledem k povaze prodávaného zboží zašle případně e-mailem fotodokumentaci.

8.6.3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o vyřízení reklamace nejpozději do tří pracovních dnů po dodání veškerých potřebných údajů a informací. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady.

8.6.4. Lhůta k vyřízení reklamace uplatněné Kupujícím činí 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s Kupujícím – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou.

8.6.5. Prodávající zašle Kupujícímu bezprostředně po přijetí reklamace písemné potvrzení o jejím přijetí. Následně bude Kupující písemně vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace, době trvání vyřízení, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.6.6. V případě reklamace z důvodu neodstranitelné vady má uživatel nárok na výměnu zboží, nebo na odstoupení od smlouvy. Posouzení charakteru vady pro tento účel je na prodejci nebo výrobci zboží.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@tridif.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího nebude prodávající pověřovat třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. Doručování korespondence

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena emailem nebo poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o.

Zlechovská 1699, 686 03 Staré Město, Telefon: 572 541 289, 572 570 853, e-mail: obchod@tridif.cz

Ve Starém Městě, dne 1. 1. 2019

Ing. David Šurmánek

Příloha č.1:

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží

Prodávající:

TRIDIF, obch. výr. společnost, s.r.o. Zlechovská 1699, 686 03 Staré Město, tel: 572 541 289, 572 570 853,  e-mail: obchod@tridif.cz

Kupující spotřebitel:

Jméno:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adresa: …………………………………………………………………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………


Číslo prodejního dokladu: ……………………………………………………………………………………………….

Číslo objednávky: ……………………………………………………………………………………………………….

Datum prodeje: …………………………………………………………………………………………………………

Označení vráceného zboží:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Kupní cena má být vrácena: bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo ………………………………………../………

složenkou na adresu spotřebitele: …………………………………..…………………………………………

………………………………………..………………………………………………………………………………………..…

………………………………………….                                                    …………………………………………

Datum a podpis kupujícího spotřebitele                         Datum a podpis prodávajícího


Nezávazná poptávka / dotaz

Napište nám!

Odpovíme Vám co v nejkratším čase

Vyplňte dotazník, ze kterého se dozvíme základní údaje o Vašem stavebním záměru

Zde můžete přiložit a odeslat nám např. nákres Vašeho oplocení, situační plánek.

Vyberte soubor z počítače:

Kam dál?